290-2906413_feedback-suggestion-comments-clipart

انتقادات و پیشنهادات

« همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده‌اند » این جمله به بزرگمهر حکیم ، وزیر خردمند انوشیروان عادل ، پادشاه ساسانی منسوب است. این عبارت را می‌توان مبنای رایانش ابری دانست. سرویس ویدئو کنفرانس وبینار و آموزش مجازی روبرو با تأسی به این جمله حکیم ایرانی و با توجه به اصل مشتری‌مداری، از انتقادات و پیشنهادات کاربران و مشتریان روبرو استقبال می‌کند و خود را ملزم به بررسی و تفکر در پیشنهادات و حل مشکلاتی که منجر به ایجاد انتقاد می‌شود می‌داند.