ویژگی های سرویس ویدئو کنفرانس روبرو

سرویس روبرو

ویدئو کنفرانس به معنی برقراری ارتباط زنده صوتی و تصویری بین نقاط مختلف جغرافیایی دور و نزدیک است. به عبارت دیگر ویدئو کنفرانس یک فناوری است که افراد در مکانهای مختلف را قادر می‌سازد تا صوت و تصویر همدیگر را به صورت زنده دریافت کرده و همانند جلسات حضوری با یکدیگر ارتباط داشته و تبادل‌نظر نمایند. در ادامه ویژگی های مهم سرویس ویدئو کنفراس روبرو را تشریح می کنیم: